Fantasio

Gebruik- en huurvoorwaarden

Het gehuurde goed wordt geleverd en geplaatst door Fantasio of haar medewerkers (verder genoemd 'Fantasio') of afgehaald door de huurder/organisator (verder genoemd 'huurder') volgens voorafgaande afspraken.

 • Fantasio heeft o.a. tot doel het behartigen en organiseren van culturele, artistieke en sociale activiteiten en projecten voor kinderen en volwassenen. Het is de bedoeling een werking op te zetten die recreatiekansen biedt door middel van een gevarieerd spelaanbod.

 • Ten gevolge van deze doelstelling verhuurt Fantasio uitsluitend aan verenigingen, gemeente- en stadsdiensten, culturele centra, sportdiensten, jeugddiensten, jeugdbewegingen, sportclubs, groeperingen, opendeurdagen, openbedrijven dagen, bedrijven, organisatoren van evenementen. (deze lijst is niet limitatief, doch privéverhuur behoort niet tot ons statutair karakter).

 • De huurder verklaart met de prestaties en het materiaal van Fantasio bekend te zijn. De huurder of diens gemachtigde dient aanwezig te zijn bij levering en plaatsing om een handje toe te steken en ervoor te zorgen dat Fantasio het materiaal vlot kan plaatsen.

 • Fantasio verplicht zich er toe instructies en aanwijzingen van de huurder op te volgen, voor zover zij geen afbreuk doen aan het geleverde materiaal of de veiligheid.

 • De huurder staat in voor de veiligheid van de kinderen en het publiek, en zorgt voor de goede orde in en rond de attracties, ook tijdens opbouw en afbraak.

 • Fantasio en al haar medewerkers kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor gebeurlijke schade of voor ongevallen bij het publiek of de kinderen, zowel bij opbouw, afbraak, in- en uitladen, of tijdens het gebruik van attracties of materiaal. Hiermee wordt bedoeld dat voornoemden niet aansprakelijk kunnen zijn in de zin van art. 1384 en 1385 van het Burgerlijk Wetboek. Bedoelde verantwoordelijkheid wordt volledig door de huurder gedragen.

 • De schade aangebracht en/of veroorzaakt door het publiek of organisatoren aan materiaal, kledij of dergelijke, wordt door de huurder volledig vergoed tegen nieuwwaarde. De huurder betaalt het gevorderde bedrag binnen de maand, nadat het bedrag van de schade werd vastgesteld. Hetzelfde geldt voor schade ingevolge brand, water, materiële oorzaak (vb. instorting, ...), alsook diefstal, om het even welke weersomstandigheden, of ingevolge om het even welke andere schade.

 • De huurder dient bij opblaasbare structuren over het volgende te beschikken:

  • Elektriciteit van 220 Volt, minstens 16 ampère te leveren tot aan de achterkant van de attractie (verlengkabel dient volledig ontrold en klaar te liggen).

  • Een vlakke oppervlakte, vrij van alle scherpe objecten (stenen, glas, grint, kiezel, ...) en zonder modder, bij voorkeur op gras, waarop de structuur volledig vrij kan staan met rondom een vrije afstand van minimum 1 meter.

  • De opblaasbare structuren dienen te worden geplaatst op het onderzeil dat bij de attractie wordt meegeleverd.

  • De motor wordt meestal achter de constructie opgesteld en heeft ongeveer een ruimte van 1,5m nodig. Indien de attractie toch op een harde ondergrond staat, of de bijgeleverde piketten niet kunnen gebruikt worden, dient de huurder zelf het nodige materiaal te voorzien voor de nodige verankering van de attractie.

 • Plaats bij opblaasbare structuren en vooral springkussens, steeds de opening van de attractie naar het publiek of het feest toe. Dit zorgt voor een nog beter toezicht en voorkomt ongevallen.

 • Gebruik iedere attractie enkel onder toezicht van een volwassene.

 • Een springkasteel of attractie is niet toegankelijk voor kinderen jonger dan 3 jaar en ouder dan 14 jaar, tenzij anders vermeld. Dieren zijn in geen geval op een opblaasbare structuur toegelaten.

 • De verzekering van gehuurde toestellen is steeds ten laste van de huurder. Eventueel dient deze bij zijn/haar verzekeringsmaatschappij een extra verzekering af te sluiten, die elk ongeval zal dekken vanaf in ontvangst name tot de weder afgifte, met afstand van elk recht op verhaal ten laste van Fantasio.

 • Fantasio kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele ongevallen, van welke aard ook, tijdens het gebruik, de op- en afbouw van het materiaal.

 • Het gehuurde materiaal mag na plaatsing door Fantasio, niet meer verplaatst worden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Fantasio.

 • Indien er onvoldoende stabiliteit is, mag de huurder niemand meer toelaten op de attractie en moet deze Fantasio onmiddellijk verwittigen.

 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal zoals het een 'goede huisvader' past.

 • De motor van opblaasbare structuren mag in geen enkel geval worden afgedekt met andere materialen dan deze die door Fantasio voorzien zijn. De luchttoevoerbuis van de motor naar de opblaasbare structuur dient steeds uitgestrekt zijn, dit voorkomt verbranding van de motor en onvoldoende luchttoevoer wat op zichzelf voor een onveilige structuur zorgt.

 • De motor van opblaasbare structuren mag enkel door Fantasio stopgezet worden bij het einde van de huurperiode. Ook bij regenweer dient elke opblaasbare structuur in opgeblazen toestand te blijven staan.
  Uitzondering: In geval van zeer slechte weersomstandigheden, zoals onweer, hevige rukwinden, hagel, rukwinden, storm, ... staat de huurder in voor het gehuurde materiaal. Bij opblaasbare attracties zal het onderzeil dienst doen als afdekking en bescherming tegen regen en onweer. De huurder dient dus het gehuurde materiaal te beschermen en daarvoor de nodige maatregelen te treffen zodat elke opblaasbare structuur tijdelijk kan afgelaten worden. Attracties mogen nooit worden afgelaten indien er nog kinderen in de attractie aanwezig zijn. Bijgevolg: 1) water laten aflopen. 2) stopcontact uittrekken, luchtgaten openen en torens en muren naar binnen duwen. 3) dubbel vouwen. 4) de stekker van de motor beschermen tegen regen (met een plasticzak) 5) In geen enkel geval de motor afdekken terwijl deze werkt om verbranding te voorkomen. 6) met de helft van het grondzeil de attractie bedekken. Nadien dient het zo snel mogelijk weer opgeblazen te worden, om te vermijden dat er water langs de stiknaden in de attractie binnendringt.

 • Bij overdekte springkussens zijn de dakzeilen enkel bedoeld als zonnewering en niet als bescherming tegen regen. Naargelang het gehuurde model biedt een overdekking een kleinere bescherming tegen de regen, doch blijft de kans bestaan dat regenwater toch langs de naden en kanten binnensijpelt.

 • De kinderen mogen niet met schoenen, noch met puntige voorwerpen op een opblaasbare structuur spelen. Volwassenen mogen enkel in geval van nood een attractie of toestel betreden, tenzij de attractie voor volwassenen is bestemd.

 • Het is verboden over de veiligheidsmuren te klimmen of te hangen. Dit voorkomt scheuren en onprettige valpartijen.

 • Het is verboden met eetwaren, snoepgoed of drank een attractie te betreden.

 • Wij houden graag rekening met normale slijtage van de toestellen. Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is zoals een goede huisvader verantwoordelijk voor alle schade die wordt berokkend tijdens de huurperiode. Bij eventuele schade moet deze vergoed worden door de huurder of zijn verzekering na voorlegging van de factuur van herstelling door Fantasio. Bij totaal verlies dient de huurder de nieuwwaarde te vergoeden.

 • Het gehuurde materiaal blijft ten alle tijde eigendom van de verhuurder.

Algemene voorwaarden

Duur van de huur:

 • De huur gaat in op het ogenblik dat de huurder of zijn gemachtigde het gehuurde goed in ontvangst neemt, dwz op het moment van levering en plaatsing door de verhuurder of bij afhaling door de huurder.

 • Indien bij de verhuur het tijdstip en de plaats van levering en plaatsing is overeengekomen, dan is de huurder ervoor aansprakelijk dat op de afgesproken plaats en tijd hijzelf of zijn gemachtigde aanwezig is voor de inontvangstname. Zoniet is Fantasio gerechtigd het gehuurde terug mee te nemen en de vervoerskosten aan de huurder aan te rekenen.

 • De huurder die nalaat het gehuurde op het afgesproken tijdstip in ontvangst te nemen, blijft niettemin door de huurovereenkomst verbonden voor de overeengekomen termijn die ten minste gelijk is aan degene die hij als vermoedelijke duur van de huur heeft opgegeven.

 • Toezeggingen van de verhuurder ivm de datum van aflevering zijn niet verbindend en leveren geen grond op tot ontbinding van de overeenkomst noch tot schadeloosstelling.

Risico's:

 • Alleen de huurder draagt gedurende de hele huurtijd het risico voor verlies en beschadiging van het gehuurde goed. De huurder of diens gemachtigde verbinden zich ertoe de verhuurder Fantasio onmiddellijk op de hoogte te brengen van volgende feiten, dit om het tijdsstip te bevestigen:

  • diefstal van het gehuurde voorwerp

  • schade van welke aard ook

  • rechterlijk beslag of beslaglegging door schuldeisers

  • faling

Zo niet is hij verantwoordelijk voor alle schade die door de verhuurder wordt opgelopen.

 • Fantasio levert de gehuurde goederen af in perfecte staat, bij levering en/of plaatsing of bij afhaling. Hierbij dient de huurder dit desgewenst te controleren. De afhandeling van de plaatsing geldt als onwederroepelijke aanvaarding.

 • De huurder is aansprakelijk voor de teruggave van het gehuurde goed in dezelfde staat als bij levering. Hij dient er zorg voor te dragen zoals het een 'goede huisvader' past. Onverminderd zijn verhaal op derden, is hij aansprakelijk voor ieder verlies, beschadiging, verschil, minderwaarde, enz. in de ruimste zin, zonder fout of opzet van derden, toeval of overmacht te kunnen inroepen tegenover Fantasio. Terugname door Fantasio betekent anderzijds geen aanvaarding en sluit een eis tot schadevergoeding niet uit. Fantasio beschikt over een termijn van 30 dagen na de terugname om aan de huurder zijn bevindingen inzake schade, minderwaarde e.d. bekend te maken. Dit gebeurt door de vaststelling door de klant te laten tekenen of bij weigering per aangetekend schrijven, waarin de huurder uitgenodigd wordt, binnen de 5 dagen na dit aangetekend schrijven, de schade in de magazijnen van Fantasio tegensprekelijk te komen vaststellen, of bij onmiddellijke aanvaarding van de factuur.

 • De huurder is ook, over de gehele huurtijd, aansprakelijk voor de schade of hinder die het gehuurde goed, of het gebruik ervan, zelfs indien niet foutief, aan derden zou veroorzaken. Hij zal Fantasio vrijwaren voor iedere eis die tegen deze gericht zou worden op grond van schade aangericht met of door het gehuurde goed.

 • Fantasio kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik, de op- of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties. De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde goed, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel is. De huurder is ertoe gebonden zijn burgerlijke aansprakelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal ten laste van Fantasio.

Huurprijs en betalingsvoorwaarden:

 • De huurprijs dient contant betaald te worden bij levering en plaatsing van het gehuurde goed door Fantasio of bij afhaling door de huurder. De huurprijs kan eveneens vóór de plaatsing volgestort worden op het rekeningnummer 973-02661036-15 op naam van FANTASIO, Koning Albertlaan 43A, 9000 Gent. Wanneer de huurprijs bij levering en plaatsing niet betaald is, worden de verhuurde goederen niet geplaatst, maar teruggenomen door Fantasio, met het behoud op het recht tot schadevergoeding.

 • Alle facturen zijn contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel.

 • Wat de prijs betreft: er wordt onderscheid gemaakt tussen de prijs voor een levering of de prijs voor een afhaling. Bij een levering worden nog eens startgeld + kilometervergoeding aangerekend.

 • Bij afname van meerdere stuks wordt korting voorzien.

 • Elk protest dient te gebeuren per aantekende zending binnen de 8 dagen na factuurdatum.

 • De BTW valt ten laste van de koper of de huurder.

 • Zonder dat een aanmaning of dagvaarding nodig is, zal een intrest van 1,5 % per maand aangerekend worden, indien de schuldenaar in gebreke van betaling zou blijven 30 dagen na factuurdatum. De inningskosten vallen ten laste van de schuldenaar.

 • De ontvangst van de factuur geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 van het Burgerlijke Wetboek als ingebrekestelling, zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn.

 • Het bedrag van de onbetaald gebleven facturen zal, ten titel van schadevergoeding, van rechtswege verhoogd worden met 12% en met een minimum van € 25,00 per factuur vanaf de dag volgend op de vervaldag van deze facturen, en dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en onverminderd de hoofdsom, de nalatigheidsintresten, alle innings-, aanmanings- en vervolgingskosten, voor zover dat de verschuldigde bedragen niet op de vervaldag voldaan zijn.

 • Voormelde schadevergoeding is verschuldigd ten einde Fantasio te vergoeden voor al de buitengerechtelijke onkosten, tijdverlies, administratiekosten, geleden nadeel, stoornis in het economische programma, enz.

 • In geval van niet betaling op de vervaldag van een factuur, kan ieder lopend contract van rechtswege ontbonden worden met voorbehoud van alle rechten van Fantasio om eventuele schade ten gevolge van ontbinding op de huurder te verhalen.

 • Bij niet betaling van een wissel of cheque wordt de volledige som opnieuw eisbaar, en vervallen alle eventueel toegestane kortingen.

 • Indien de omstandigheden doen vermoeden dat de huurder zijn betalingsverplichtingen niet zal kunnen nakomen (faling, geprotesteerde wissel, ongedekte cheque, vertraging van betalingen, enz.), dan heeft Fantasio het recht, op kosten van de huurder, de verhuurde goederen terug te halen, waar ze zich ook bevinden, en er onmiddellijk terug over te beschikken. De huurder zal onder geen enkel voorwendsel een beroep kunnen doen op geleden schade, zoals bv. winstderving e.d.

 • Bij het verkopen van goederen moeten alle klachten, om geldig te zijn, tenzij bij verborgen gebreken, ons bereiken uiterlijk 8 dagen na ontvangst van de goederen. Klachten met betrekking tot verborgen gebreken dienen te gebeuren binnen de 8 dagen na ontdekking. Elk protest dient te gebeuren per aantekende zending.

 • Alle verzendingen, ook zij die franco geschieden, gebeuren op risico en op kosten van de koper.

 • De geleverde goederen bij verkoop blijven volledig eigendom van de Fantasio tot de volledige voldoening van alle vorderingen, en kunnen in geval van niet tijdige betaling worden teruggevorderd. Bij terugvordering zal voor de periode vanaf uiterste datum van betaling tot de dag van laattijdige betaling aan de koper een huurprijs worden gerekend gelijk aan de huurprijs per dag van het verkochte goed, bovenop de koopprijs en andere kosten zoals schadevergoeding, intresten, administratiekosten, enz.

 • Er kunnen administratiekosten aangerekend worden voor facturen.

 • In geval van niet of laattijdige levering en plaatsing zal de huurder geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van Fantasio.

 • In geval van annulatie minder dan 10 dagen vóór de bovenvermelde huurdatum zal de huurder gehouden zijn de volle huurprijs te betalen aan Fantasio, welke ook de reden van de annulering moge wezen.

 • Alle betwistingen alsook de invorderingen van de facturen, zonder uitzondering, behoren tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gebied waar de maatschappelijke zetel van Fantasio gevestigd is.

Borgsom:

 • Bij het verhuren van goederen kan Fantasio aan de huurder een borgsom vragen. Deze borgsom moet betaald worden bij of voor het afsluiten van het contract, ten laatste bij levering en plaatsing van de gehuurde goederen. De borgsom kan door de huurder nooit beschouwd worden als een voorschot op de huur. Fantasio kan maar moet de borgsom niet aftrekken van alle verschuldigde huurbedragen. Hij is slechts verplicht tot terugbetaling over te gaan, zo de huurder aan alle verplichtingen heeft voldaan. De waarborg geeft nooit recht op intresten.

Allerlei bepalingen:

 • Het is de huurder verboden, behoudens schriftelijke toestemming van Fantasio, het gehuurde goed onder te verhuren of uit te lenen, of onder welk ander beding ook aan derden te overhandigen.

 • De verhuring wordt alleen toegestaan op het Belgische grondgebied. Iedere verplaatsing van gehuurde goederen buiten de landsgrenzen is verboden, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van Fantasio.

 • De huurder verbindt zich bij huurovereenkomst tot alle bovenvermelde huurvoorwaarden, alsook verbindt hij er zich toe de bijgeleverde richtlijnen voor het gebruik na te leven met inachtneming van aard en type van het gehuurde goed.